Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

Splošna določila

S spletno stranjo aninezgodbe.si upravlja Pravna pisarna SKLADNOST, Sanela Brglez, s.p., Grosuplje, matična št. 8481920000 (v nadaljevanju: ponudnik).

Splošni pogoji poslovanja spletne strani aninezgodbe.si (v nadaljevanju: pogoji poslovanja) določajo pogoje naročanja oz. nakupa knjig (v nadaljevanju tudi: blago).

Elektronski naslov ponudnika za komuniciranje: .

Vsebina pogojev poslovanja

Pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Obligacijskim zakonikom (OZ-1) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Pogoji poslovanja določajo:

  • način nakupa
  • ceno in plačilne pogoje
  • način in čas dostave
  • reklamacije
  • vračilo knjig
  • varstvo osebnih podatkov
  • druga določila.

Naročnik potrjuje, da je seznanjen s temi pogoji in soglaša, da ga ti pogoji zavezujejo.

Naročilo blaga ima značaj pogodbe, ki zavezuje naročnika in ponudnika.

Način nakupa

Naročnik opravi nakup s pomočjo spletnega obrazca na spletni strani aninezgodbe.si.

Postopek nakupa je sestavljen iz naslednjih korakov:

1. naročnik na spletni stranki klikne na povezavo NAROČILO KNJIGE (obrazec),
2. nato v obrazec navede naslov svoje e-pošto in podatke za naročilo (npr. naročam knjigo) in klikne POŠLJI,
3. ponudnik naročnika preko njegove e-pošte kontaktira za podatke, ki so potrebni za izvedbo naročila (dostavo, pripravo predračuna in računa).

Ponudnik pošlje naročeno blago po prejemu celotnega plačila.

Cene in plačilni pogoji

Vse cene so navedene v eurih in veljajo na dan naročila.

DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1.

Naročnik lahko plača blago izključno po predračunu, ki mu ga ponudnik pošlje po e-pošti. Naročnik poravna predračun po UPN nalogu, najkasneje do datuma, ki je naveden na predračunu.

Naročnik je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah najkasneje v 8 delovnih dneh obvestiti ponudnika. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ponudnik ne upošteva.

Način in čas dostave

Naročeno blago ponudnik dostavlja preko Pošte Slovenije d.o.o., in sicer na naslov, ki ga je navedel naročnik ob naročilu knjige. Za način dostave veljajo splošni pogoji Pošte Slovenije d.o.o.

Ponudnik bo blago poslal najkasneje v treh dneh od dne prejema plačila.

Reklamacije

Ponudnik bo obravnaval vse reklamacije, ki jih prejme po elektronski pošti: najkasneje v 15-ih dneh po prejemu naročenega blaga.
Po 37.c členu ZVPot ima potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, pravico od prodajalca zahtevati, da:
odpravi napako na blagu ali
vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
vrne plačani znesek.
Ponudnik si pridržuje pravico do presojanja upravičenosti reklamacije.

Vračilo knjig

Pri pogodbi, sklenjeni na daljavo, ima naročnik pravico, da v 14 dneh obvesti ponudnika, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Naročnika v primeru odstopa bremenijo le stroški vračila blaga. Odstop od naročila naročnik pošlje po elektronski pošti: .

V primeru odstopa mora naročnik ponudniku nemudoma oz. najkasneje v 14 dneh od dneva odstopa vrniti nepoškodovano blago, ponudnik pa mu najkasneje v 14 dneh od dneva vračila blaga vrne kupnino.

Zavrnitev naročila

Ponudnik si pridržuje pravico, da zavrne naročilo, za katerega ugotovi, da ga s podatki, s katerimi razpolaga, ne more izvesti.

Varstvo osebnih podatkov

Podatke, ki jih naročnik posreduje ponudniku, ponudnik zbira izključno za izvedbo naročila. Ponudnik se zavezuje, da bo s podatki ravnal v skladu z določili veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov ter da bo vse podatke uporabljal izključno za lastno evidenco in jih v nobenem primeru ne bomo posredoval tretjim nepooblaščenim osebam.

Končna določila

Za ostala razmerja, ki niso določena s temi pogoji poslovanja, se uporabljajo določila veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov.
Ponudnik ne priznava nobenega izvajalca Izvensodnega reševanje potrošniških sporov (IRPS), kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora.
Stranki bosta vse spore reševali na sporazumen način. Če to ne bo mogoče, je za rešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.
Ti splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem 1.8.2020 in veljajo do uveljavitve spremenjenih oz. dopolnjenih splošnih pogojev.